Müşteri Bilgi ve Hizmet Talep Formu (Başvuru Formu) / Application Form

Onay(Belge) Alacak Firma / Certified Company
Tam Ticari Ünvanı / Full trade name as in the registry
Adres / Address: Posta Kodu / Zip Code:
İletişim / Contact :
Web/e-mail(Yetkili Kişi / Authorized Person):
Web/e-mail (Tekrar/Again) :
Üretim Yeri Farklı İse;/
If the production plant is different
Adres/Address: Posta Kodu/Zip Code:
İletişim/Contact:
Faaliyet Alanı / Field of Activity:
Ticari Sicil No. / Trade Reg.No:
Kalite Sistem Belgesi/Quality Managment System:
Akreditasyon / Accreditaion:
Yüklenecek Belgeler / Uploaded Documents:
Fatura Adresi/Invoice Address:
Vergi Dairesi/Tax Office:
No/VAT No:
Belgelendirilecek Ürün(ler) /
Product to certified


Kendi Laboratuvarınızı Var mı? / Any Laboratory? :
Akredite Bir Laboratuvar mı? / Is the Laboratory accredited? :
Kalite Temsilcisi / Quality Representative Name/Tel :
Tel :
TALEP EDİLEN HİZMET HAKKINDA EK BİLGİ / Additional Info
Ödeme Türünü Seçiniz / Payment Type :

Yetkili Kişi / Authorized Person Tarih / Date Kaşe-İmza / Stamp-Signature